Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji

Dopuszczalna wielkości pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji z tytułu kosztów nowej inwestycji liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru (województwa) i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, do których zalicza się:

Środki trwałe zakupione przez duże przedsiębiorstwo muszą być nowe. Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie mogą zakupić używane środki trwałe.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, jakie są uwzględniane przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie może przekroczyć 130% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia w określonym terminie zobowiązał się przedsiębiorca.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania nowej inwestycji w regionie przez minimum 5 lat (duży przedsiębiorca) lub 3 lata (MŚP) od dnia zakończenia nowej inwestycji.

Ponadto przedsiębiorca musi utrzymać własność składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne – przez okres nie krótszy niż 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców lub 3 lata w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców, od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym.

Wersja XML